โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

กิจกรรม “ยกระดับมาตรฐาน SME ไทยสู่สากล”

coupon-2สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ สำเนาทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

 

ยื่นใช้สิทธิ์คูปองฉบับจริง กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น สามารถติดต่อสอบถามที่หมายเลข 029405993 # 271, 272, 274

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยสสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

E-mail:
stronger.sme@gmail.com
โทร:
091 738 5345-6
 
099 985 3317-9
facebook
LINE
@strongersme