โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

รู้จักโครงการ Stronger SMEs

โครงการ Stronger SMEs

โครงการ Stronger SMEs หรือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจระดับเติบโตให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนธุรกิจทั่วไปให้รักษาความสามารถในการแข่งขันสำหรับตลาดในประเทศเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทย โดยโครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 อันประกอบไปด้วย

 • อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
 • อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 • อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
 • อุตสาหกรรมดิจิตอล
 • อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

อย่างไรก็ตามโครงการไม่ได้จำกัดสิทธ์การเข้าร่วมโครงการไว้เพียงแค่อุตสาหกรรม S-curve เท่านั้น โครงการเปิดรับผู้ประกอบการจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

ในส่วนของเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าโครงการนั้นได้แก่

 1. บริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 2. ต้องมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลังสามปีไม่ติดลบ

สิ่งที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ

 • Assessment – รับการประเมินศักยภาพของกิจการ
 • Knowledge – พัฒนาความรู้ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจผ่านระบบออนไลน์
 • Coaching – เสริมสร้างธุรกิจให้เติบโตตามลักษณะธุรกิจและความต้องการของผู้ประกอบการโดยคณะที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์และเครือข่าย
 • Business Tools – เข้าถึงเครื่องมือในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ เช่น  เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ Facebook Ad, Google AdWords เครื่องมือบริหารจัดการการขนส่ง เครื่องมือในการหาพนักงาน เครื่องมือด้านการหาแหล่งเงินทุน
 • Business Matching – โอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจในตลาดต่างประเทศ
 • Networking – ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ประกอบการในโครงการ
 • Government Support – โอกาสในการรับสิทธิประโยชน์และความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ

โดยโครงการนี้จะมุ่งเน้นการส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการให้เติบโตจาก 4 ด้านหลัก ได้แก่

 • ด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • ด้านการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
 • ด้านการตลาดและการสร้างแบรนด์
 • และด้านการบริหารจัดการการดำเนินงานทางธุรกิจ

ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมถึงตัวแทนจากบริษัทชั้นนำ อาทิ Google Line Lalamove ทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 สิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2560

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยสสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

E-mail:
stronger.sme@gmail.com
โทร:
091 738 5345-6
 
099 985 3317-9
facebook
LINE
@strongersme