โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

องค์ความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ

 คือ แผนงานหนึ่งของ โครงการ Stronger SMEs หรือโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเข้มแข็ง และแข่งขันได้ในระดับสากล
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.วิทวัส รุ่งเรืองผล, ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว, ผศ.ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล, รศ.ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ และ ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ได้ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ทางธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ จำนวน 20 วิชา ที่ครอบคลุมสาระความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ทั้ง 4 ด้าน คือ กลยุทธ์ การตลาด นวัตกรรม และการจัดการภายในองค์กร ด้วยรูปแบบของสื่อ VDO. ที่เรียนรู้ เข้าใจง่าย ด้วยภาพประกอบการบรรยายที่ชัดเจน

Reg01

เรียนรู้รูปแบบความสำเร็จธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย
ผศ.ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Description :
เรียนรู้รูปแบบการประกอบธุรกิจของ SMEs ไทย และร่วมค้นหาโอกาสสู่ความสำเร็จ แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล ใน เรียนรู้รูปแบบความสำเร็จ ธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย เพื่อทำความรู้จัก SMEs ไทยในมิติต่างๆ และเคล็ดลับความสำเร็จ ที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ควรทราบ
SMEs ในประเทศไทย

เรื่องน่ารู้ ของ SMEs ไทย

โอกาส และอุปสรรคการดำเนินธุรกิจของ SMEs ไทย

Key Success Factors สำหรับ SMEs ไทย

Reg02

เสริมแกร่งธุรกิจสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่ง
ดร.เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ์
Description :
การดำเนินธุรกิจของ SMEs ต้องเผชิญการแข่งขันอย่างรอบด้าน ไม่เว้นแม้แต่การแข่งขันกับตนเอง เพื่อรักษาความได้เปรียบให้เหนือคู่แข่งขันในธุรกิจ
พบ ดร.เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ์ กับการเสริมแกร่งธุรกิจสร้างความได้เปรียบจากคู่แข่ง ด้วย BCG Matrix ที่ SMEs จะสามารถวิเคราะห์ และเลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม สร้างความได้เปรียบทางธุรกิจที่ยั่งยืนแก่องค์กร
ผู้ประกอบการ SMEs ไทย

กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบของ SMEs ไทย

BCG Matrix

กลยุทธ์สร้างความได้เปรียบ ด้วย BCG Matrix

Reg03

มองธุรกิจให้รอบด้านผ่าน Business Model Canvas
ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Description :
การดำเนินธุรกิจ โดยปราศจากความรู้ และเข้าใจองค์ประกอบของธุรกิจอย่างรอบด้าน ย่อมยากที่จะเข้าถึงความสำเร็จที่ต้องการ
พบกับ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว กับการวิเคราะห์ หรือมองธุรกิจให้รอบด้าน ด้วย Business Model Canvas ซึ่งเป็น Model ที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์ และตอบโจทย์ด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้า ทรัพยากร และการเงิน ของการดำเนินธุรกิจได้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Business Model Canvas

การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และการสร้างรายได้

การวิเคราะห์ทรัพยากร และโครงสร้างต้นทุน

ความสำคัญของ Business Model Canvas

Reg04

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดอาเซียน
ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
Description :
อาเซียน หรือ AEC คือ ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในการขยายโอกาสความสำเร็จ สู่ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดอาเซียน โดย ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
จะเป็นแนวทางการเตรียมตัวของผู้ประกอบการไทย เพื่อขยายการค้า การลงทุนสู่ตลาดอาเซียน ด้วยกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
อาเซียน

ความพร้อมสู่ตลาดอาเซียน

สภาพแวดล้อมของตลาดอาเซียน

กรณีศึกษา ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในอาเซียน

กรณีศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภคในอาเซียน : อินโดนีเซีย และเวียดนาม

Reg05

พลิกวิกฤติให้เป็นตลาด
อ. ญาณวิธ นราแย้ม
เพียงพบว่าแทบจะไม่มี Website จากประเทศจีน ในโลก Internet เมื่อปี 1994 จึงเป็นบ่อเกิดความสำเร็จของ Jack Ma และ Alibaba e-Commerce ยักษ์ใหญ่แห่งเมืองจีน
เรียนรู้การถอดรหัสธุรกิจ สู่ความสำเร็จ กับอาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม ในวิชาพลิกวิกฤติให้เป็นตลาด เพื่อให้ทราบแนวคิด และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจใน Red และ Blue Ocean ที่จำเป็นในปัจจุบัน
พลิกวิกฤติเป็นตลาด

แนวคิด และการกำหนดเป้าหมายธุรกิจ

Red Ocean and Blue Ocean

Red Ocean and Blue Ocean Strategy

STP Model

Reg06

การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร
ดร.เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ์
Description :
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ ล้วนมีบทบาทต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการทั้งสิ้น การติดตาม และสามารถวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ จึงเป็นหนึ่งทักษะที่ผู้ประกอบการต้องมี และใช้เป็น
เรียนรู้การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมองค์กร โดย ดร.เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฏ์ เพื่อทราบสถานะ และแนวทางปรับตัว สร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการ SMEs
สภาพแวดล้อมขององค์กร

SWOT Analysis

กลยุทธ์ธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs

สรุป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร

Reg07

สร้างแบรนด์อย่างไรพิชิตใจผู้บริโภค
ศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Description :
จากความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ และตลาด ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาดเป็นจำนวนมาก และหลากหลาย การสร้างแบรนด์ ให้ติดตา และติดใจผู้บริโภคจึงทวีความสำคัญมากขึ้น
เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ กับศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล เพื่อให้ทราบความหมาย และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ผ่านตัวแปรทั้ง 5 ให้แตกต่าง และครองใจผู้บริโภค เหนือคู่แข่งขันในตลาด
Brand และ Brand Positioning

แนวคิด “แสวงจุดร่วม (Points-of-parity) สงวนจุดต่าง (Points-of-difference)”

กลยุทธ์การสร้าง Brand : Product & Personnel

กลยุทธ์การสร้าง Brand : Channel, Customer & Image

กรณีศึกษา และสรุปแนวคิด

Reg08

เตรียมความพร้อมวางแผนสื่อสารการตลาดยุคดิจิตอล
ศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Description :
เมื่อการบริโภคสื่อในสังคมเปลี่ยนสู่สื่อ Online มากขึ้น การสื่อสารการตลาด หรือ IMC จึงต้องปรับตัวตาม
พบกับศาสตราจารย์ วิทวัส รุ่งเรืองผล กับหัวข้อเตรียมความพร้อมวางแผนสื่อสารการตลาดยุคดิจิทัล เพื่อให้ทราบแนวคิด และกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค กลยุทธ์การตัดสินใจเลือกใช้สื่อการตลาดดิจิทัล ที่สอดคล้องกับผู้บริโภคยุคใหม่ และ SMEs สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เตรียมพร้อมวางแผนสื่อสารการตลาดยุคดิจิตอล

กลยุทธ์การตัดสินใจเลือกใช้การสื่อสารการตลาด

เครื่องมือสื่อสารการตลาด

เครื่องมือสื่อสารการตลาดดิจิตอล

Reg09

สารพันเทคนิคพิชิตยอดขาย e-Commerce
ดร. วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
Description :
e-Commerce หนึ่งในธุรกรรมสำคัญของการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้ประกอบการทุกระดับ ต้องมีและใช้เป็นสื่อกลางซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการในโลก Online
ทำอย่างไร?
ให้ e-Commerce ของคุณ เป็นที่รู้จัก และสร้างยอดขายได้คุ้มค่าการลงทุน
พบ ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ ในวิชา สารพันเทคนิคพิชิตยอดขาย e-Commerce ให้ตอบทุกโจทย์ทางการตลาดและธุรกิจของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
e-Commerce

เทคนิคพิชิตยอดขาย

เทคนิคพิชิต e-Commerce

เทคนิคพิชิตยอดขาย e-Commerce

Reg10

เจาะลึกการวางแผนการตลาด สำหรับธุรกิจบริการ
อาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง
Description :
เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป การสร้าง และรักษาลูกค้า จึงต้องมีการบริการที่เป็นเลิศ วันนี้ การบริการ จึงไม่ได้เป็นเพียงสินค้าหนึ่งในธุรกิจบริการ แต่ทุกธุรกิจล้วนต้องมีการบริการเป็นส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์
เรียนรู้กลยุทธ์การตลาดด้วยบริการที่เป็นเลิศ กับอาจารย์นราธิป อ่ำเที่ยงตรง ในวิชาเจาะลึกการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
ความสำคัญของการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ

เรื่องต้องรู้ … ก่อนวางแผนการตลาดบริการ

Modern Service Keywords

รูปแบบการจัดการบริการ (ขั้นพื้นฐาน)

กรณีศึกษา ธุรกิจบริการ

การประเมินคุณภาพการบริการ

Reg11

บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างไรให้ภักดีต่อแบรนด์
รศ.ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Description :
จะสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน …
เพียงแค่เป็นแบรนด์ ที่สร้างความพอใจให้ลูกค้าได้ จะเพียงพอหรือไม่?
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้วยความรู้ และเข้าใจกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎารัตน์ วัฒนสุวรรณ เพื่อทราบเทคนิค ของการสร้าง และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไร ให้ภักดีต่อแบรนด์อย่างยั่งยืน
ความสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์

การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

Customer Lifetime Value

Customer Insights

Brand Contact Points

วงจรสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า

Reg12

เรียนรู้ และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล
ดร. วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์
Description :
เมื่อเทคโนโลยี ขยายตัวและบทบาทครอบคลุมทุกบริบทของสังคม ไม่เว้นแม้แต่การตัดสินใจซื้อ ของผู้บริโภค
การเรียนรู้ ให้เท่าทันพฤติกรรมผู้บริโภค จึงสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน
เรียนรู้ และเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิตอล โดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ เพื่อให้ทราบแนวโน้ม และองค์ประกอบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ที่สำคัญต่อการวางแผน และตัดสินใจทางการตลาด ของผู้ประกอบการ SMEs
The Age of Tech

4 Moments เกี่ยวกับผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน

การตลาด เพื่อผู้บริโภคยุคดิจิตอล

Reg13

พัฒนาบริการให้โดดเด่นด้วยนวัตกรรม
ดร.ปริวรรต วงษ์สำราญ
Description :
สร้างคุณค่าเพิ่ม ให้เป็นความแตกต่างทางธุรกิจ ด้วยนวัตกรรมที่โดดเด่น คือ ปัจจัยสำเร็จของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ที่ผู้ประกอบการ SMEs ต้องรู้ และเข้าใจกระบวนการพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบโจทย์ลูกค้า และธุรกิจได้
พัฒนาบริการให้โดดเด่นด้วยนวัตกรรม โดย ดร.ปริวรรต วงษ์สำราญ ที่สามารถประยุกต์สู่การพัฒนานวัตกรรม ที่ตอบได้ทุกโจทย์ทางธุรกิจ
การพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจ

พัฒนาบริการให้โดดเด่นด้วยนวัตกรรม

Reg14

การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสินค้า 10 ประเภท
ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Description :
นวัตกรรม คือ กลยุทธ์สำคัญของการดำเนินธุรกิจให้เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขัน องค์กรที่ต้องการ การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องมีนวัตกรรมทางธุรกิจ
เรียนรู้นิยาม และการเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นนวัตกรรมทางธุรกิจ ด้วย 10 Type of Innovation กับ ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ในวิชา การสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับสินค้า 10 ประเภท
นวัตกรรมทางธุรกิจ

10 Type of Innovation : Configuration

10 Type of Innovation : Offering

10 Type of Innovation : Experience

Different & Relevant

Reg15

เข้าใจตัวเลขสำคัญทางการเงินแบบครบถ้วน
อ. เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์
Description :
การดำเนินธุรกิจวันนี้ มีความเสี่ยงรอบด้าน ซึ่งผู้ประกอบการจะลดความเสี่ยงทางธุรกิจได้ ด้วยความเข้าใจ และใช้ประโยชน์จากงบการเงิน … เป็น
พบกับอาจารย์เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ ในวิชาเข้าใจตัวเลขสำคัญทางการเงินแบบครบถ้วน เพื่อให้ทราบหลักการ และวิธีใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจ ดำเนินงานหรือลงทุนของผู้ประกอบการ SMEs ในปัจจุบัน
เข้าใจตัวเลขสำคัญทางการเงินแบบครบถ้วน

ความสัมพันธ์ระหว่างงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน : วิธีอัตราร้อยละของยอดรวม และวิธีแนวโน้ม

เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงิน : วิธีอัตราส่วนทางการเงิน และสรุป

Reg16

สื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.อธิศานต์ วายุภาพ
Description :
เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กรหนึ่งๆ คือ การสื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ เกิดการประสานงาน เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
สื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ กับ ดร.อธิศานต์ วายุภาพ เพื่อทราบหลักการ และเครื่องมือสื่อสารภายในองค์กร ที่ผู้ประกอบการ SMEs สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสำคัญของการสื่อสาร

การสื่อสารภายในองค์กร

Public Communication

Reg18

เทคนิคการบริหารคลังสินค้าและจัดการระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ
ดร.อธิศานต์ วายุภาพ
Description :
มีคำกล่าวว่า คลังสินค้า คือ สถาบันการเงินในองค์กร การบริหารคลังสินค้า จึงเทียบเท่าการบริหารสถาบันการเงินขององค์กร
เรียนรู้เทคนิคการบริหารคลังสินค้า และระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ กับ ดร.อธิศานต์ วายุภาพ เพื่อการจัดการต้นทุน และบริหารคลังสินค้าขององค์กร ให้เกิดสภาพคล่อง และเป็นประโยชน์โดยรวมแก่องค์กรในที่สุด
เทคนิคการบริหารคลังสินค้า และจัดการระบบขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมในคลังสินค้า

การบริหารจัดการต้นทุนคลังสินค้า : รับ

การบริหารจัดการต้นทุนคลังสินค้า : เก็บ

การบริหารจัดการต้นทุนคลังสินค้า : จ่าย

Reg17

รู้รอบกฎหมายธุรกิจ
อ. สิรีกานต์ อยู่เรือง
Description :
การดำเนินธุรกิจ โดยขาดความรู้ และเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ หนทางสู่การสูญเสียโอกาส และความล้มเหลวทางธุรกิจ ที่มีตัวอย่างให้พบ และศึกษาเป็นจำนวนมาก
เรียนรู้หลักกฎหมายที่จำเป็น กับอาจารย์สิรีกานต์ อยู่เรือง ในวิชารู้รอบกฎหมายธุรกิจ เพื่อทราบหลักการของกฎหมาย ปิดจุดอ่อน ขยายโอกาสและเพิ่มแต้มต่อแก่ธุรกิจ SMEs ไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย และการดำเนินธุรกิจ

รูปแบบการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Reg19

รู้ลึก เห็นชัด ตอบโจทย์เรื่องต้นทุน
รศ.ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Description :
ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นขึ้นทุกขณะ กลยุทธ์การตลาดเพียงด้านเดียว อาจไม่เพียงพอให้คุณชนะคู่แข่งขันได้
รู้ และบริหารต้นทุน “เป็น” จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ
รู้ลึก เห็นชัด ตอบโจทย์เรื่องต้นทุน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา ผดุงสิทธิ์ เพื่อทราบหลักการจำแนกต้นทุน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การแข่งขัน และเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร
รู้ลึก เห็นชัด ตอบโจทย์เรื่องต้นทุน

การจำแนกประเภทต้นทุนตามหน้าที่

การจำแนกประเภทต้นทุนตามความยากง่ายในการจัดสรร

การจำแนกประเภทต้นทุนตามพฤติกรรม

Reg20

การบริหารบุคคลให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร
อ. ญาณวิธ นราแย้ม
บทบาทของคน Gen Y ที่มีศักยภาพรอบด้าน คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตลาดแรงงาน การบริหาร และพัฒนาคน Gen Y ให้เป็นทรัพยากรสำคัญขององค์กร เป็นสิ่งที่ SMEs ยุคใหม่ ต้องเรียนรู้
พบอาจารย์ญาณวิธ นราแย้ม กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์แนวใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมาย ด้วยทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าต่อองค์กร
สภาพแวดล้อมของตลาดแรงงาน

แนวคิดใหม่การบริหารทรัพยากรมนุษย์

Human Resource Management

Human Resource Development

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กร

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยสสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

E-mail:
stronger.sme@gmail.com
โทร:
091 738 5345-6
 
099 985 3317-9
facebook
LINE
@strongersme