โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต

กิจกรรมแจกคูปอง OSMEP Voucher 5,000 บาท เป็นค่าตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ จำนวน 700 ใบ

FB_IMG_1467365544369

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Central  Lab Thai ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ SME ไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยการแจกคูปอง OSMEP Voucher มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์โดยเฉลี่ยประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อแพ็คเกจ


*คูปองนี้สำหรับสมาชิก Stronger SME สามารถลงทะเบียนรับได้เลย มีเพียง 700 ใบเท่านั้น!! ลงทะเบียนก่อนมีสิทธ์ก่อน

กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกก่อนลงทะเบียนขอรับคูปอง OSMEP Voucher

กรุณา

 


ทั้งนี้ประเภทผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างจะมีทั้งหมด ๗ แพ็คเกจ ดังนี้

๑.อาหารในภาชนะบรรจุปิดสนิท (อ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ ๓๕๕/ ๒๕๕๖)
๒.น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท (อ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ๖๑, ๑๓๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
๓.การแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (อ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ๓๐๕/๒๕๕๐) (GDA)
๔.ฉลากโภชนาการ Thai RDI (อ้างอิงประกาศกระทรวงสาธารณสุข ๑๘๒/ ๒๕๔๑)
๕.ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ชนิดพอลิเอทิลีน พอลิพรอพิลีน
๖.ภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ชนิดพอลิเอทิลีน เทเรฟทาเลต
๗.น้ำเสีย

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสิทธิ์รับคูปอง

๑.เป็นสมาชิกผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สามารถสมัครสมาชิก หรือตรวจสอบได้ที่ www.sme.go.th  คลิกไปที่ “ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ”
๒.เป็นสมาชิกในโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/ Regular Level) สามารถตรวจสอบได้ที่ www.sme.go.th คลิกไปที่ “ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ” และ “ตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน”
๓.ต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลมาแล้วไม่ต่ำกว่า ๓ ปี
๔.เป็นผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม ประมง ปศุสัตว์ เครื่องสำอางค์ และ สมุนไพร เป็นต้น

เงื่อนไขการใช้คูปอง

๑.โปรดแสดงบัตรนี้เพื่อใช้สิทธิ์ในการขอรับบริการตามเงื่อนไข ณ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดบริการ หมายเลข ๐๒-๙๔๐-๕๙๙๓ #๒๗๑, ๒๗๒ และ ๒๗๔
๒.ยื่นใช้สิทธิ์คูปองนี้ กับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/ Regular Level) งบประมาณปี ๒๕๕๙
๓.จำกัดสิทธิ์ ๑ คูปอง ต่อ ๑ บริษัท / แพ็คเกจ/ตัวอย่าง
๔.คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
๕.หมดเขตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เกี่ยวกับเรา

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต โดยสสว. และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อเรา

E-mail:
stronger.sme@gmail.com
โทร:
091 738 5345-6
 
099 985 3317-9
facebook
LINE
@strongersme